Home
Product2
Presentation2
Presentation2
Presentation3
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Template B
Product2
Product2
Product2
Product2
Home4
Template B
Template A
Template A
Template B
Template B
Template A

  

Consiliul elevilor

Preşedinte: Dragomir Denis, clasa a XI-a C

Vicepreședinți: Zaharia Teodor, clasa a XI-a C

                                Bragă Anabella, clasa a XII-a B

                                Sianu Aronel, clasa a X-a A

Secretar:  Țigău Melania, clasa a XI-a B

Avocatul elevilor: Șerban Sebastian, clasa a IX-a C

Reprezentanți pe clase:

clasa a IX-a A - Iordache Mihaela

clasa a IX-a B - Ungureanu Daria

clasa a IX-a C - Cotescu Alexia

clasa a X-a A - Diaconu Eduard

clasa a X-a B - Fintoiu Andreea

clasa a X-a C - Vasilescu Ștefan

clasa a X-a D - Nicolae Ștefania

clasa a XI-a A - Popa  Elisa

clasa a XI-a B - Secăreanu Nicola

clasa a XI-a C - Moise Ștefania

clasa a XI-a D - Moiceanu Adelina

clasa a XII-a A - Iosif Sebastian

clasa a XII-a B -Bragă Anabella

clasa a XII-a C - Vrînceanu Ioana

clasa a XII-a D - Fintoiu Florina